banner

БОЛНИЧНА СИГНАЛНО-ПОВИВАТЕЛНА СИСТЕМА Бетамарк BM 5500

Болничната сигнално повиквателна система Бетамарк BМ 5500 се използва в болници или други заведения за настаняване, за повикване на обслужващия персонал от всяка стая. С помощта на системата Бетамарк BM 5500 се подобрява качеството на обслужване на настанените в съответното заведение, като също така се улеснява обслужващия персонал при неговата работа.

Системата Бетамарк ВМ 5500 задоволява напълно изискванията на съвременните стандарти за обслужване в болниците и другите заведения за настаняване. При задействане на бутон легло от някоя стая, на дисплея на сестринския пулт се изобразяват номерът на стаята и леглото, от което е постъпило повикването. Чува се и звуков сигнал.

Сестринският пулт запаметява последните 1000 повиквания, като се отбелязват номерът на леглото и стаята, както и часът и датата на повикването.
Модулите са снабдени с два вида светлинна индикация: зелена за режим готовност и червена мигаща при задействане на системата.

Сестринския пулт и допълнителният сигнализатор имат и звукова сигнализация. Задействането на бутона става с придърпване на въженце.
Системата позволява включване на до 3 дублиращи паралелни сестрински пулта за обслужване на повикванията. Това може да се наложи, ако дневната и нощната смяна работят в отделни помещения, ако отделението е разположено на 2 или повече етажи и др.

Системата позволява включване и на допълнителен лекарски пулт, който да има отделен начин на повикване. След като сестрата е вече при пациента и има необходимост от консултация с лекар, тя може да изпрати повикване към лекарския пулт от бутона легло на пациента.

Системата е модулна и по всяко време може да бъде разширявана и допълвана с нови устройства (допълнителни бутони за повикване, пултове за сестри , дублиращ пулт за лекар и др.). Инсталацията е с четирипроводна магистрала с паралелно свързване на модулите. Устройствата са адресируеми с цифрова комуникация помежду си. 

Основни модули

Сестрински пулт ВМ 5510

Сестринският пулт представлява високоговорящ апарат с клавиатура, дисплей и функционални бутони (тип hands-free).

При активиране на бутон от някоя от болничните стаи, на екрана на сестринския пулт се изписват номера на стаята и леглото, от което е постъпило повикването, както и общия брой на постъпилите повиквания.

Едновременно с това се чува специфичен звуков сигнал.

Ако бутон легло е оборудван с разговорно устройство, сестрата може да проведе разговор с пациента, активирал бутона.
Всички повиквания се записват и съхраняват в паметта на пулта, по реда на тяхното постъпване.  

Бутон легло ВМ 5530

Бутон легло се използва за изпращане на повикване от леглото в стаята до сестринския пулт.

Задействането на бутона става с дръпване на въженцето му, при което към сестринския пулт се изпраща повиквателен сигнал.

Бутонът има светлинен индикатор.

В нормално състояние индикаторът свети в зелено, което показва, че системата е в режим готовност.

При задействане на бутона, светлинният индикатор започва да мига в червено, а при приемане на повикването и в режим на разговор свети в червено.

След прекратяване на разговора устройството се връща в режим готовност и отново светва в зелено. 

Лампа стая ВМ 5540

Лампа стая се монтира над вратата на всяка стая в коридора.

Има светлинен индикатор за сигнализация .
В нормално състояние лампа стая свети в зелено.

Ако един или повече бутони легло в стаята бъдат задействани, светлинната индикация на лампа стая започва да мига в червено. 

По този начин се сигнализира, че в тази стая има задействан бутон легло за повикване на сестрата.

При анулиране или приемане на повикването от сестрата, устройството преминава в нормално състояние и светва постоянно в зелено. 

Захранващ модул ВМ 5520

Захранващият модул осигурява захранването на системата.

Преди него може да се включи UPS за осигуряване на работоспособност на системата при спиране на ел. захранването за няколко часа.

Допълнителни модули

Модул разговор за легло ВМ 5550

Модул разговор за легло се монтира непосредствено до бутон легло.

Той има разговорно устройство със светлинен индикатор за осъществяване на високоговоряща връзка между пациента и сестрата.

Използва се за провеждане на разговор със сестрата при повикване от пациента, както и при обратно повикване от сестрата към пациента.

По време на разговор индикаторът на устройството свети в червено.

След прекратяване на разговора от сестринския пулт или след изтичане на 60 сек. устройството се изключва автоматично. 

Бутон „ресет” стая ВМ 5560

Бутон „ресет” се монтира в стаята на пациента в близост до вратата и се използва за анулиране на повикването от сестрата. 

Има въженце за задействане и светлинен индикатор, показващ режимите на работа.

В нормално състояние индикаторът свети в зелено.

След приемане на повикването от пулта, бутон „ресет” се връща в нормално състояние. 

При задействане на един или повече бутони легло в дадена стая, светлинният индикатор на бутон „ресет” започва да мига в червено.

Допълнителен звуков сигнализатор ВМ 5570

Допълнителният звуков сигнализатор служи за допълнителна сигнализация, която дублира звуковия сигнал от сестринския пулт.

Монтира се на места, където може да бъде чут от обслужващия персонал: в коридора, в битовката или др. Устройството разполага със звукова и светлинна индикация.

При задействане, допълнителният сигнализатор мига в червено и се чува звуков сигнал. 

Сигнализаторът има въженце за включване и изключване на „тих режим”. Този режим се индицира с начина на светене.

В нормален режим звукът е включен и светлинната индикация свети в зелено, а в „тих режим” звукът е изключен и  светлинната индикация мига в зелено.