banner

ХОТЕЛСКА СИГНАЛНО-ПОВИВАТЕЛНА СИСТЕМА Бетамарк BM 5600

Хотелската сигнално-повиквателна система Бетамарк ВМ 5600 се използва в хотели или други заведения за настаняване за повикване на обслужващия персонал.

Системата съдържа операторски пулт с дисплей и клавиатура, захранващ модул и бутони за задействане от банята на всяка стая.

При задействане на системата от някоя стая, на дисплея на операторския пулт се изобразяват номерът на етажа и на стаята, от която е постъпило повикването. Чува се и звуков сигнал.

Операторският пулт запаметява последните 1000 повиквания, като се отбелязват номерът на етажа и стаята, както и часът и датата на повикването.

Бутонът стая има два вида светлинна индикация: зелена за режим готовност и червена мигаща при задействане на системата. Задействането на бутона става с придърпване на въженце.

Системата е модулна и по всяко време може да бъде разширявана и допълвана с нови устройства. Всички устройства са адресируеми и се свързват по 3-проводна инсталация в паралел.

Системата задоволява напълно съвременните стандарти за обслужване в хотелите или други заведения за настаняване.